Ajankohtaista tekijänoikeus- politiikasta

10.9.2012

Teksti: Tommi Nilsson

Syksyn tullen myös lainsäädäntöpuolella tapahtuu tekijänoikeuksien osalta paljon. Opetus- ja kulttuuriministeriö pyysi laajalta joukolta alan toimijoita lausunnot kahdesta merkittävästä hankkeesta; tekijänoikeuspolitiikasta ja tekijänoikeuksien kollektiivihallinnointia koskevasta direktiiviehdotuksesta. Myös Kuvasto antoi elokuun lopussa näistä hankkeista lausuntonsa, joihin Suomen Taiteilijaseura jäsenjärjestöineen yhtyi.

Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisema keskustelumuistio ”Tekijänoikeuspolitiikka 2012” toimii agendana keskustelulle tulevasta tekijänoikeuspolitiikasta. Muistion pohjalta annettiin mahdollisuus muun muassa esittää tekijänoikeuspoliittisia linjauksia ja ottaa kantaa siihen, tarvitaanko jonkin asian osalta tekijänoikeuspolitiikassa erityisiä toimenpiteitä, kuten lainsäädännön muutoksia. Keskustelumuistiosta saadun palautteen perusteella ministeriössä valmistellaan luonnos tekijänoikeuspolitiikan tulevista linjauksista ja toimenpiteistä. Luonnoksesta käytävän lausuntokierroksen jälkeen viimeistellään ja julkistetaan opetus- ja kulttuuriministeriön tekijänoikeuspoliittiset linjaukset. Politiikkalinjauksia käsitellään tekijänoikeusfoorumissa syksyllä.

Kuvasto toivottaa politiikkamuistion tervetulleeksi avaukseksi. On paikallaan että tekijänoikeus saa yksittäisiä lakihankkeita laajemman julkilausutun politiikan. Tekijänoikeus liittyy vahvasti elinvoimaiseen kulttuuriin. Tämä tekijänoikeuden ja kulttuurin yhteys on Kuvaston mielestä syytä näkyä myös hahmoteltaessa tulevaisuuden tavoitetilaa. Lisäksi tekijänoikeuspolitiikan pysyvänä lähtökohtana tulee olla se, että luovalla työllä voi Suomessa myös visuaalisella alalla elää.

Kuvataiteen kohdalla elinkeinoa rajoittavat tällä hetkellä tekijänoikeuslain kuvataidetta koskevat laajat rajoitussäännökset. Myös selkeästi liiketoiminnallisista lähtökohdista tapahtuvat kuvankäytöt on tulkittu tietyin osin kuuluvaksi rajoitussäännöksen piiriin. Rajoitussäännösten tarkoitus ei ole säätää bisnestä edistävää kuvankäyttöä vapaaksi tekijänoikeudesta. Pidemmän jänteen tavoitteena tulee Kuvaston näkemyksen mukaan olla se, että rajoitussäännökset eivät haittaa kuvataiteilijan elinkeinoa.

Yllä todettujen linjauksien ohella Kuvasto ehdotti konkreettisia muutosesityksiä tekijän neuvotteluaseman vahvistamiseksi ja sopimuskäytäntöjen selkiyttämiseksi. Kuvasto esittää yhdessä muiden tekijöitä edustavien järjestöjen kanssa muun muassa sitä, että tekijänoikeuslaissa säädetään järjestelmästä, jossa alalle luodaan tekijänoikeuksien luovutuksen laajuuteen suhteutettu kohtuullinen korvaustaso.

EU:sta tulleella direktiiviehdotuksella pyritään tehostamaan musiikkiteosten rajat ylittävää lisensiointia verkkoympäristössä. Tavoitteena on toisaalta yleisesti parantaa tekijänoikeusjärjestöjen avoimuus- ja hallinnointisäännöksiä. Ajatuksena on, että järjestöjen hallinto tehostuu, ja että oikeudenhaltijat voivat valvoa niitä tehokkaammin. Direktiiviehdotus liittyy EU:n sisämarkkinapolitiikkaan ja digitaaliseen agendaan.

Ehdotuksen tavoitteet ovat tietenkin sinänsä oikeita. Direktiiviehdotuksen sisältö on kuitenkin kovin yksityiskohtainen ja toisaalta päällekkäinen kansallisen lainsäädännön tuomien keinojen kanssa. Kansallinen kilpailu- ja yhdistyslainsäädäntö sekä tekijänoikeusjärjestöjen nykykäytännöt tarjoavat tehokkaat keinot toiminnan tehokkuuden ja läpinäkyvyyden varmistamiseksi. Olimme lausunnossamme sitä mieltä, ettei EU-tasoinen lainsäädäntö toisi lisähyötyjä tältä osin.

Kirjoittaja on Kuvasto ry:n toiminnanjohtaja.

Kuvaston lausunnot kokonaisuudessaan:
www.kuvasto.fi

Tekijänoikeuspolitiikkamuistio:
www.minedu.fi/OPM/Verkkouutiset/2012/06/tekijanoikeus_keskustelu.html

EU:n direktiiviehdotus:
http://ec.europa.eu/atoz_en.htm