OKM:n työryhmä esittää useita parannuksia kuvataiteilijan asemaan taidenäyttelyissä

18.2.2016Kirjoittaja: Miisa Pulkkinen

OKM:n työryhmä julkisti tänään loppuraportin, joka sisältää useita suosituksia taidenäyttelyiden korvauskäytäntöjen parantamiseksi. Yksi suosituksista on, että näyttelyn osapuolet ryhtyvät sopimaan muun muassa. taiteilijan työtehtävistä näyttelyn yhteydessä ja niistä maksettavista korvauksista. Lisäksi halutaan kehittää gallerioiden toimintaa niin, että gallerianäyttely olisi taiteilijalle tulonlähde, ei menoerä.

Kaikkiaan työryhmä esittää 16:tta toimenpidettä, jotka kehittäisivät taidenäyttelyiden järjestämistä Suomessa. Työryhmän ehdotukset liittyvät muun muassa museoiden sopimus- ja korvauskäytäntöihin, valtionavustuksiin, galleriatoimintaan ja taiteen myynnin lisäämiseen ja tiedotukseen.  Ministeriö on valmis selvittämään, voidaanko hyviä sopimus- ja korvauskäytäntöjä edistää uudistettavassa valtionosuusjärjestelmässä. OKM selvittää myös, voidaanko museoille maksaa tukea, jolla museot edelleen maksavat näyttelypalkkioita taiteilijoille.

Useassa työryhmän esittämässä suosituksessa on tavoitteena kuvataiteilijan aseman parantaminen. Työryhmän laatiman tarkastuslistan mukaan näyttelyn osapuolten tulisi aina sopia taiteilijan työtehtävistä näyttelyssä ja tehtävistä tulee myös määritellä korvaus. Gallerianäyttelyihin liittyvissä suosituksissa pitkän aikavälin tavoite on, että gallerian ei tarvitsisi periä näyttelyvuokraa taiteilijalta, vaan tulot tulisivat myyntiprovisiosta.

Työryhmän mukaan ehdotuksia laadittaessa on otettu huomioon niin taitelijoiden kuin näyttelynjärjestäjien taloudelliset reunaehdot sekä valtiontalouden tilanne. Pakottavaa lainsäädäntöä ei ehdoteta.

”Suomen tilanne on hyvin erilainen kuin muissa maissa. Tilanne on hyvin paineinen”, kuvailee työryhmän puheenjohtaja, opetus- ja kulttuuriministeriön ylijohtaja Riitta Kaivosoja.

Suositukset tiiviisti

OKM:n työryhmä esittää kaikkiaan 16:tta suositusta, jotka kehittäisivät taidenäyttelyiden käytäntöjä Suomessa. Suosituksia ovat mm.

Työryhmä on päätynyt esittämään eräänlaisen tarkastuslistan niistä seikoista, joita sekä näyttelynjärjestäjien että taiteilijoiden tulisi ottaa huomioon sopiessaan näyttelyyn osallistumisesta. Näitä seikkoja ovat mm. taiteilijan työtehtävien määrittely ja niistä maksettava korvaus, näyttelykorvaus (joka maksetaan Kuvaston asiakkaille Kuvaston kautta ja muille taiteilijoille suoraan), kuljetukset, vakuutukset ja teoksen tuotantokustannukset.

Osapuolet (näyttelynjärjestäjät ja taiteilijoiden edustajat) yhdessä tai erikseen järjestävät koulutusta sopimus- ja korvauskäytäntöihin liittyvissä asioissa.

Opetus- ja kulttuuriministeriö selvittää, voidaanko uudistettavassa valtionosuusjärjestelmässä ottaa huomioon hyvien sopimus- ja korvauskäytäntöjen edistäminen.

Opetus- ja kulttuuriministeriö selvittää mahdollisuuksia myöntää museoille määräaikaisesti avustuksia taiteilijoille maksettavien näyttelypalkkioiden kattamiseksi.

Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Taiteen edistämiskeskus käyvät läpi päällekkäisyydet näyttelytoimintaan myönnettävien valtionavustusten osalta ja pyrkivät poistamaan ne. Avustustoimintaa tulisi kehittää siihen suuntaan, että mikäli näyttelynjärjestäjä saa toimintaansa merkittävää valtionavustusta, ei näyttelyn järjestämiseen liittyviä vuokra- yms. kustannuksia tulisi periä taiteilijalta. Vastaavasti yksittäiselle taiteilijalle ei tulisi myöntää kohdeapurahaa ko. organisaatioiden järjestämästä näyttelystä suoranaisesti aiheutuvien kulujen kattamiseen, kuten vuokranmaksuun.

Kehitetään taidegallerioiden digitaalista myyntiä. Ornamo, Suomen Taiteilijaseura ja Galleristit ry käynnistävät hankkeen, jossa luodaan yhteinen nettialusta ja -kauppa gallerioiden taiteen myyntiin.

Kehitetään taidelainaamoja koskevan STS:n ja Kaakon taiteen selvityksen suositusten pohjalta taidelainaamoiden toimintaa, sillä ne muodostavat ns. matalan kynnyksen taidehankintakanavan.

Pyritään löytämään ratkaisu Suomen museoliiton jäsenmuseoiden kokoelmissa olevien, tekijänoikeudella suojattujen taideteosten / kuvataiteen teosten välittämiseksi yleisölle avoimessa tietoverkossa (Internet). Tarkoituksena on kuvataiteen ja nykytaiteilijoiden tunnettuuden lisääminen. OKM, Suomen museoliitto ja Kuvasto valmistelevat asiaa.

Kuvataiteilijoita työryhmässä edusti Suomen Taiteilijaseuran edellinen puheenjohtaja Satu-Minna Suorajärvi. Työryhmässä oli edustajat alan keskeisistä toimijoista kuten opetus- ja kulttuuriministeriöstä, Teollisuustaiteen Liitto Ornamosta, Kansallisgalleriasta, Suomen museoliitosta, Taikesta ja Galleristit ry:stä.

Näyttelyihin liittyvät ongelmat on nyt tuotu esiin

Työryhmän tehtävä oli kartoittaa suomalaisen näyttelytoiminnan kokonaiskuvaa. Vaikka näyttelyihin liittyvät ongelmat ovat taiteilijoille ja taiteilijajärjestöille tuttuja, moni niistä tuodaan nyt ensimmäistä kertaa virallisesti esiin.

Ylijohtaja Riitta Kaivosojan mukaan työryhmän havainto oli, että vaikka suomalaiset ammattikuvataiteilijat ovat erittäin korkeasti koulutettuja, heidän tulotasonsa on erittäin matala. Tilannetta mutkistaa entisestään se, että kuvataiteilijoiden määrä on 2000-luvulla kasvanut lähes kolmanneksella.

Uutta tietoa raporttiin toi Ornamon ja STS:n taiteilijoille tekemä kysely, jonka mukaan vain 23 % taiteilijoista on saanut näyttely- tai taiteilijapalkkion näyttelyyn osallistumisesta. Ainoastaan yksi prosentti kyselyn vastaajista kertoi saaneensa aina korvauksen museonäyttelystään.

”Yhtä isoa ratkaisua tilanteeseen ei ole, mutta monet pienet toimet voivat kehittää kuvataiteen kenttää”, toteaa Kaivosoja.

Kuvanveistäjä Satu-Minna Suorajärvi korostaa, että taiteilijat tarvitsevat tukea sopimisessa. Näyttelynjärjestäjien ja taiteilijoiden väliset sopimuskäytännöt vaihtelevat suuresti sekä Suomessa että ympäri maailmaa.

”Koulutus- ja neuvontapalvelut ovat taiteilijoille tärkeitä, jotta riitatilanteisiin ei ajauduta”, uskoo Suorajärvi.