Kuntavaalit ovat ovella, mitä puolueet lupaavat kuvataiteelle?

4.6.2021Kirjoittaja: Rosa Kuosmanen
Kuvataiteeseen liittyvistä aiheista yleisin puolueiden ohjelmista löytyvä teema on julkinen taide ja prosenttiperiaatteen edistäminen. Kuvanveistäjä HC Bergin teos Nereidi julkistettiin Helsingin Kalasatamassa kesäkuussa 2021. Kuva: Kia Standertskjöld-Nordenstam.

Ennakkoäänestys on käynnissä ja kuntavaalit käydään ensi viikolla. Taide- ja kulttuuriala kaipaa koronavuoden jälkihoitoa samalla kun alaa rahoittavat rahapelituotot hupenevat. Voiko kunnista odottaa taiteen ja kulttuurin puolustajaa? Kävimme läpi puolueiden kuntavaaliohjelmat kuvataiteen näkökulmasta.

Kuntavaaleilla on kulttuuripoliittista painoarvoa, ja paikallistason päätöksenteko ohjaa sitä, miten kulttuuriin kunnissa tulevina vuosina satsataan. Suomen 310 kunnan joukkoon mahtuu erikokoisia ja erilaisia paikkakuntia, joiden kulttuuritoiminta poikkeaa toisistaan mittakaavoiltaan, tarpeiltaan ja toimenpiteiltään. Keväällä 2019 voimaan tullut laki kuntien kulttuuritoiminnasta määrittelee kuitenkin jokaiselle kunnalle monenlaisia vastuita ja tehtäviä kulttuuripalveluiden ja taidetoiminnan ylläpitämiseksi. Uudessa laissa esimerkiksi ammattimaisen taiteellisen työn edistäminen paikallisesti on kuntien vastuulla aiempaa vahvemmin.

Valtaosa puolueista mainitsee kuntavaaliohjelmassaan kulttuuripalvelut ja -tarjonnan osana kuntalaisten hyvinvointia. Isoja eroja ohjelmien välillä on siinä, puhuvatko puolueet kulttuurin arvosta ja merkityksestä yleisellä tasolla, vai ehdottavatko ne konkreettisia keinoja tukea taiteen ja kulttuurin toimijoita ja tekijöitä. Laajimmin taidetta ja kulttuuria käsittelevät sekä konkreettisia toimenpiteitä esittävät eduskuntapuolueista vasemmistoliitto ja vihreät. Ne ovat puolueista myös ainoat, jotka ottavat ohjelmassaan kantaa taiteilijoiden ja muiden taiteen ammattilaisten tukemiseen. Kuvataiteeseen liittyvistä aiheista yleisin puolueiden ohjelmista löytyvä teema on julkinen taide ja prosenttiperiaatteen edistäminen.

Keskusta

Uuden tiede- ja kulttuuriministerin Antti Kurvisen vastikään nimittäneen keskustan kuntavaaliohjelman kulttuurianti on melko niukka, ja keskittyy kulttuurin synnyttämään alueelliseen elinvoimaan sekä kulttuuripalveluiden saavutettavuuteen. Konkreettisia toimenpiteitä kulttuurialan tukemiseksi kunnissa puolue ei ohjelmassaan ehdota.

”Liikunta, kulttuuri ja monipuoliset harrastukset kuuluvat iästä ja asuinpaikasta riippumatta kaikille. Kirjastot, kansalaisopistot, liikuntapaikat, kulttuuritapahtumat ovat esimerkkejä kunnan tarjoamista mahdollisuuksista.”

 

Kokoomus

 Myös Kokoomuksen kuntavaaliohjelmassa kulttuurin osuus on kapea. Puolue toteaa ainoastaan, että kaupungeissa kulttuuri näkyy paitsi laadukkaissa kulttuurilaitoksissa, myös kaupunkikuvassa. Julkinen taide saa puolueelta kannatusta.

Uusien alueiden ja uudisrakennusten suunnittelussa tulee ottaa kuntalaisia ilahduttava taide alusta asti huomioon.”

 

Kristillisdemokraatit

Kristilliset korostavat kuntavaaliohjelmassaan kulttuuripalveluiden vetovoimaa ja kulttuurin tuottamaa hyvinvointia. Puolue haluaa myös edistää kulttuurikasvatusta sekä tukea kuntalaisten mahdollisuuksia kulttuuriharrastuksiin. KD:n mielestä kuntien on tuettava järjestötoimintaa avustusten, tilojen sekä yhteistoimintasopimusten kautta. Kristillisdemokraatit kannattaa prosenttiperiaatteen käyttämistä taiteen tukemiseen kunnan talouden niin salliessa.

”Kannatetaan kulttuuripalveluiden järjestämisessä yhteistyösopimuksia naapurikuntien, kolmannen sektorin, kulttuurialan yrittäjien, seurakuntien sekä kristillisten yhteisöjen kanssa.”

 

RKP

Ruotsalainen kansanpuolue haluaa kuntavaaliohjelmansa perusteella panostaa kulttuuritoimintaan, joka edistää hyvinvointia ja kuntien elinvoimaa. Myös kaikkien tasa-arvoista mahdollisuutta kulttuuritoiminnan harrastamiseen korostetaan.

”Panostukset liikuntaan, urheiluun ja kulttuuriin, kansalais- ja työväenopistoihin, aktiiviseen yhdistystoimintaan, ulkoilureitteihin, kirjastoihin, musiikkiopistoihin ja taidekouluihin edistävät hyvinvointia ja tekevät kunnistamme elinvoimaisia ja viihtyisiä.”

 

SDP

SDP:n kuntavaaliohjelma on kulttuurin osalta yleistasoinen ja korostaa liikunta- ja kulttuuripalveluiden hyvinvointivaikutuksia. Sosialidemokraatit käsittelee ohjelmassaan laajasti kirjastopalveluiden turvaamista, laajentamista ja saavutettavuutta. Puolueen mukaan järjestöt on otettava mukaan kuntien kehittämiseen nykyistä paremmin, ja kuntien on turvattava järjestöjen toimintaedellytykset muun muassa myöntämällä avustuksia ja tarjoamalla toimitiloja.

”SDP haluaa, että kulttuuri on kaikkien saavutettavissa asuinpaikasta, tulotasosta, fyysisistä ominaisuuksista tai kielitaidosta riippumatta.”

 

Liike Nyt

Kulttuuria tai taidetta ei mainita Liike Nytin kuntavaaliohjelmassa.

 

Perussuomalaiset

Perussuomalaisten kuntavaaliohjelmassa taidetta ja kulttuuria ei käsitellä, paitsi mainitsemalla, että suomalaisen kulttuurin tulee näkyä ja kuulua.

”Suvivirsi ja joulujuhlat kuuluvat suomalaiseen kulttuuriin ja kouluihin.”

 

Vasemmistoliitto

Vasemmistoliiton kuntavaaliohjelmassa taiteen ja kulttuurin kenttä on huomioitu laajasti, ja puolue on eduskuntapuolueista ainoa, joka on linjannut kulttuurin yhdeksi ohjelmansa pääteemaksi. Vasemmistoliitto korostaa, että taidetta ja kulttuuria on vaalittava moninaisena, kaikille saatavilla olevana kokonaisuutena.

Puolue korostaa ohjelmassaan, että taiteilijoiden työ kaikessa toiminnassa tulee korvata reilujen palkkiokäytäntöjen mukaan. Vasemmistoliitto on puolueista ainoa, joka mainitsee taiteilijoiden näyttelypalkkiot todeten, että museoiden taloudessa tulee huomioida näyttelypalkkiot.

Vasemmisto korostaa myös taidelaitosten resursointia ja saavutettavaa hinnoittelua. Ohjelman mukaan maakunnallisilla laitoksilla on erityinen rooli alueen taide-elämän elinvoimaisuudessa ja taiteen ammattilaisten työllisyydessä.

Vasemmistoliitto korostaa ohjelmassaan prosenttiperiaatteen toteutumista ja puoltaa sen käyttöä myös sote-toiminnassa. Puolue toteaa, että kuntien tulee luoda julkiselle taiteelle periaateohjelma ja noudattaa prosenttiperiaatetta järjestelmällisesti alueellisen tasa-arvon takeeksi.

”Kun kuntalain mukaisesti vahvistetaan taiteen ja kulttuurin keinoin osallisuutta ja parannetaan taiteen saavutettavuutta, tulee huolehtia siitä, että taiteilijan työ korvataan reilujen palkkiokäytäntöjen mukaisesti eikä esimerkiksi sinänsä tavoiteltava maksuton taidetarjonta perustu taiteen ammattilaisen ilmaistyölle.”

 

Vihreät

Vihreät korostaa kuntavaaliohjelmassaan kulttuurin merkitystä ihmisten hyvinvoinnille ja luovuudelle sekä kuntien elinvoimalle. Puolueen konkreettisia keinoja tukea taiteilijoiden työskentelyä ja taidekentän toimijoita on huolehtia, että vapaan kentän toimijoille on tarkoituksenmukaisia työskentely- ja toimitiloja, riittävää taloudellista tukea sekä muun muassa myynti- ja vuokrausrakenteita tarjolla.

Kohtuuhintaisten tilojen ja palveluiden lisäksi puolue korostaa, että vapaan kentän kulttuuritoimijoille tulee olla jaettavana työskentely- ja projektiapurahoja sekä turvata kunnan kulttuuritoimijoille ja taiteen ammattilaisille riittävät avustusmäärärahat. Myös uusien taiteenlajien ja taiteen vapaan kentän toimijoiden tulee päästä avustusten piiriin.

Myös vihreät haluavat lisätä julkisessa tilassa olevan taiteen määrää prosenttiperiaatteen mukaisesti ja lisäksi kannustaa katutaiteen lisäämiseen esimerkiksi julkisten maalausseinien ja muraalien avulla.

Puolueen mukaan kulttuurin harrastamisen ja taiteesta nauttimisen kynnyksen tulee olla matala. Vahvistamalla kulttuurin monimuotoisuutta yhteiskunnassa tuetaan myös vähemmistöjen hyvinvointia. Vihreät korostavat ammattimaisesti tuotetun kulttuurin ja taiteen merkitystä kunnan elinvoimalle sekä aluetaloudellisia vaikutuksia.

”Kulttuuriin panostettu euro palautuu moninkertaisena takaisin. Siksikin kulttuuria ja kulttuurin ammattilaisten toimeentuloa kannattaa tukea. Se kannattelee keskustojen palveluita, vahvistaa kuntataloutta ja tuo rahavirtoja kaupunkikeskuksiin.”

 

Bonus: Pienpuolueet

Pienpuolueista erityisesti Feministinen puolue, Suomen kommunistinen puolue sekä Piraattipuolue huomioivat taiteen ja kulttuurin kuntavaaliohjelmissaan.

Feministisen puolue korostaa kuntavaaliohjelmassaan luovien alojen elvyttämistä koronapandemian jälkeen taloudellisin avustuksin, tilavuokria alentamalla sekä maksuttomia ja edullisia tiloja tarjoamalla. Puolue haluaa investoida kunnianhimoiseen taiteeseen ja kulttuuriin myös maa- ja syrjäseuduilla. Feministinen puolue nostaa esiin myös kulttuurin harrastamisen ja kokemisen saavutettavuuden sekä kuntien rahoittamien kulttuuritoimijoiden yhdenvertaisuuden, monimuotoisuuden ja rasisminvastaisuuden edellytykset. Puolue myös kannattaa sitoutumista prosenttiperiaatteeseen kaikissa julkisissa rakennus- ja korjaushankkeissa.

Suomen kommunistisen puolueen mielestä kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelujen tehtävä on mahdollistaa asukkaiden yhdenvertaiset oikeudet tulla kuulluksi ja nähdyksi. Puolueen kuntavaaliohjelma korostaa erityisesti osallistavien kulttuuripalveluiden sekä harrastustoiminnan tärkeyttä. SKP myös painottaa kirjastojen merkitystä kaikille avoimina tiedon, taiteen ja kansalaistoiminnan paikkoina. Puolue toteaa ohjelmassaan, että kuntien pitää alkaa työllistää taiteilijoita ja muita kulttuuritoimijoita. SKP:n mukaan mallia tähän työllistämiseen voidaan ottaa valtiolta, joka työllistää läänintaiteilijoita

Piraattipuolue suosittelee vaaliohjelmassaan, että kunnan kannattaa neuvoa ja tukea paikallisia kulttuuritoimijoita, järjestöjä ja yrittäjiä. Puolue myös korostaa kunnan tarjoaman avoimen datan mahdollisuuksia kulttuurille ja yrittäjyydelle. Piraattipuolueen mielestä kulttuuritoimintaa tukiessaan kunnan tulee edistää avoimesti lisensoitua kulttuuritarjontaa. Kunnan kulttuurituotannoissa on pyrittävä esitysten ja teosten vapaaseen jakeluun verkon kautta teosten tai esitysten soveltuessa niin jaettavaksi.